مرکز مشاوره

هدف مراجعان از خدمات مشاوره ای

  الف) خدمات مشاوره ای قبل از انقلاب اسلامی 1 در کشور ما نیز مانند اغلب نقاط دنیا، تحولات صنعتی و اجتماعی و بویژه تحولات شغلی، افزایش جمعیت و به هم خوردن ترکیب نسبی آن و با سواد شدن مردم در پنجاه سال اخیر، نیاز به خدمات مشاوره ای را ادامه مطلب…

By 92, ago
مرکز مشاوره

خدمات مشاوره ای پس از انقلاب اسلامی 

خدمات مشاوره ای پس از انقلاب اسلامی  پس از انقلاب اسلامی، برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس، تا زمان تهیه طرح های اجرایی هماهنگ با هدفهای انقلاب اسلامی تغییراتی داشت که بالاخره در سال 1367 طرح استفاده از خدمات مشاوره ای در دبیرستانها به تصویب مراجع ذیربط در وزارت فرهنگ ادامه مطلب…

By 92, ago
مرکز مشاوره

 خدمات مشاوره ای قبل از انقلاب اسلامی 

   خدمات مشاوره ای قبل از انقلاب اسلامی  در کشور ما نیز مانند اغلب نقاط دنیا، تحولات صنعتی و اجتماعی و بویژه تحولات شغلی، افزایش جمعیت و به هم خوردن ترکیب نسبی آن و با سواد شدن مردم در پنجاه سال اخیر، نیاز به خدمات مشاوره ای را الزامی نموده ادامه مطلب…

By 92, ago
مرکز مشاوره

نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی

: مفاهیمی که فروید دربازه شخصیت ارائه می دهد ، اساس نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی راتشکیل می دهد مفاهیم اصلی در نظریه فرویدی را می توان در سه طبقه موضوعی قرار داد: مفاهیم ساختاری، مفاهیم پویشی، مفاهیم بشری ، مفاهیم ساختاری عبارتند از: نیرو گذاری بازداشتی و اضطراب مفاهیم ادامه مطلب…

By 92, ago
مرکز مشاوره

آموزش و مشاوره قبل از ازدواج چيست؟ بايد اذعان داشت که در بيشتر موارد زوجين به ندرت اتفاق مي افتد که در اين جلسات شرکت کنند، اما به هر حال در اين ميان عده ي انگشت شماري نيز هستند که در جلسات آمادگي قبل از ازدواج شرکت مي کنند. تعداد اين جلسات ادامه مطلب…

By 92, ago
مرکز مشاوره

ضرورت راهنمایی ومشاوره کودک

ضرورت راهنمایی ومشاوره کودک تحقق اهداف آموزش وپرورش و ارضا نیازهای کودکان به طور مناسب ، راهنمایی ومشاوره کودک را ضرورت می بخشد. نیازهای کودکان از جمله نیازهای جسمانی ، نیاز به ایمنی ، نیاز به محبت واحساس تعلق ، نیاز به ارزشمندی و اعتماد به نفس و نیاز به ادامه مطلب…

By 92, ago